• Informační Systém Energetiky

ISE modul VODA řeší komplexní monitoring dodávky a spotřeb pitné i užitkové vody. Spotřeby se mohou týkat jak spotřeb pro běžný provoz firmy (umývárny a toalety, stravování,...), tak spotřeb pro výrobní technologie.

Modul Voda zpracovává data jak z fakturačních měřičů dodávek vody z externích zdrojů, tak z podružných měřičů dodávek vody z vlastních zdrojů. Na straně spotřeby lze získávat data z měřičů spotřeb vody jednotlivých technologií nebo z měřičů spotřeb pro provoz firmy, jídelny apod.

Modul Voda je schopen zpracovávat dlouhodobé i krátkodobé úlohy plynoucí z potřeb zákazníka, poskytovat přehled o okamžitém stavu vodovodní sítě, sledovat kvalitu dodávané vody (tlak) a upozorňovat na neobvyklé popř. havarijní situace ve vodovodní síti.

Mezi dlouhodobé úkoly modulu Voda patří:

  • práce s historickou databankou - analýza havárií a poruch, provozních stavů,...
  • poskytování textových a grafických podkladů pro další zpracování v rámci firmy - pro výpočty vodní náročnosti výroby
  • poskytování naměřených spotřeb vody dle výrobních procesů nebo částí firmy (pro rozúčtování nákladů)
  • sledování okamžitých  průtoků a spotřeb plynu, upozornění na vybočení spotřeby/průtoku daného provozu ze zadaných limitů - možný únik vody

Mezi krátkodobé úlohy se řadí:

  • rychlé informace o poruchách ve vodovodní síti - prudký pokles tlaku apod. (SMS, E-mail, hlasová zpráva)
  • rychlé informace o ztrátě kvality dodávaného plynu - tlak, teplota apod.
Nahoru